Algemene voorwaarden Phanos Boscross, Bosloop en Night Trail

Deelname aan de verschillende onderdelen van de Phanos Boscross zijn geheel voor eigen risico. Deelname aan de volgende onderdelen is iedereen toegankelijk tenzij leeftijdrestricties of handicap zijn vermeld.

  • Bosloop
  • Day Trail
  • Night Trail
  • Boscross voor recreanten
  • Pupillen A/B/C
  • Junioren D & C

Deelname aan de volgende onderdelen is voor iedereen die lid is van een atletiekvereniging en over een wedstrijdlicentie beschikt.

  • Junioren B & A
  • Elite Lange Cross
  • Elite Korte Cross
  • Boscross Masters

Aansprakelijkheid

De organisatie van de Boscross is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, opgelopen tijdens het evenement. Deelnemers worden dringend verzocht op de achterkant van hun startnummer naam, telefoonnummer voor geval van nood en eventueel medicijngebruik en mogelijke medische risicofactoren te vermelden. Ook indien u gebruik maakt van het startnummer van iemand anders, graag uw eigen gegevens op de achterzijde van het startnummer noteren.

Inschrijving annuleren (deelnemer)

Tot 1 november 2021, kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Neem daarover contact met ons op via boscross@phanos.amsterdam. Na 1 november kunt u niet meer annuleren en zullen alle kosten met betrekking tot inschrijfgeld en extra bestellingen in rekening worden gebracht.

Afgelasting

Als het evenement onverhoopt wordt afgelast na 1 november 2021, dan blijft uw inschrijfbewijs geldig voor de editie van volgend jaar, tenzij u aangeeft liever een deel van uw inschrijfgeld terugontvangt. U ontvangt dan maximaal 75% van uw inschrijfgeld terug. Neem in dat geval contact op via boscross@phanos.amsterdam.

Startnummer overdragen

In overleg kunnen wij een startnummer omzetten naar een andere afstand of naam. Na 1 december is het niet meer mogelijk om de naam die aan een startnummer is gekoppeld te wijzigen. Neem daarvoor contact met ons op via boscross@phanos.amsterdam

Nationale Crosscircuit

De wedstrijden junioren A/B/C/D en de lange en korte cross maken deel uit van het Nationale Crosscircuit en voldoen aan het betreffende reglement.

Mokums Cross Circuit

De Boscross (6 km) maakt deel uit van het Mokums Cross Circuit. De wedstrijden voldoen aan het betreffende regelement.

Algemene voorwaarden en reglement loopevenementen atletiekvereniging Phanos

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door atletiekvereniging Phanos in enig jaar te organiseren hardloopevenement “Amsterdamse Boscross”
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze atletiekvereniging Phanos) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan of de machtiging is verleend en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.4. Annulering is voor dit evenement mogelijk tot het sluiten van de inschrijfdatum. Indien men zich op dat moment heeft ingeschreven, is men gehouden het inschrijfgeld te betalen.
2.5. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden.
2.6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is ter promotie van een van de evenementen van de Organisator.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer betreffende het evenement, en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het gebruiken van deze persoonsgegevens om informatie over andere lopen van de Organisator of van het loopcircuit waar het evenement deel van uitmaakt. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Ook kunnen zijn persoonsgegevens gebruikt worden voor informatie betreffende prijsuitreikingen van het Evenement of een circuit waar het Evenement deel van uitmaakt.

Artikel 6: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Amsterdamse Boscross, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.


line